UŽIVATELSKÁ SMLOUVA


POZOR! POKUD JSTE ZAČALI HERNÍ PROCES A/NEBO STAHUJETE, KOPÍRUJETE KLIENTSKOU ČÁST HRY, A/NEBO POUŽÍVÁTE HRU NĚJAKÝM JINÝM ZPŮSOBEM, TÍMTO POTVRZUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI UŽIVATELSKÉ SMLOUVY BEZ JAKÝCHKOLIV OMEZENÍ.
V případě, pokud Vám (Uživateli) v souladu se zákony vašeho státu je zakázáno používat online herní služby nebo existují jiná zákonodárná omezení, včetně pokud tato online hra podle platných norem Vašeho místního zakonodárství je hazardní a jako následek je zakázána na území Vašeho státu, nemáte právo používat Hru a/nebo jednotlivé služby na Internetu a zavazujete se okamžitě ukončit využití Hry a takových služeb ve Hře. Vzhledem k interaktivnímu charakteru online hry při existenci u ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED možnosti idetifikovat taková narušení Uživatelů (např. k identifikaci území přístupu Uživetele k online hře ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED bude používat jeden ze způsobů stanovení území Uživatele - stanovení IP-adresy technického prostředku Uživatele, který Uživatel používal k přihlášení do online hry) ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED má právo kdykoliv jednostranně bez jakýchkoliv náhrad/úhrady pokut takovému Uživateli zastavit poskytnutí služeb takovému Uživateli, totiž zastavit poskytování přístupu takovému Uživateli do online hry.
Tato uživatelská smlouva (dále jen - «Smlouva») řídí vztahy mezi ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED, dále jen - «Majitel Prav», a fyzickou osobou – Uživatelem Hry (dále jen - «Uživatel»).
1. Obecná ustanovení.
1.1. Tato smlouva se vztahuje na hru „My Lands: black gem hunting“ (krátce „MyLands“) (dále jen - „Hra“), umístěnou Majitelem práv na svých internetových zdrojích a/nebo podle existujících dohod na internetových zdrojích jiných osob (dále jen – „Partneři“).
1.2. Neoddělitelnou přílohou Smlouvy jsou „Pravidla hry“. V případě, že Uživatelovi byl předán software, potřebný pro účast Uživatele ve Hře, takovou neoddělitelnou přílohou je i „Licenční smlouva“. Tyto dokumenty souhrnem tvoří celkový text Uživatelské smlouvy, která určuje vzájemné vztahy mezi Uživatelem a Majitelem práv.
1.3. Výlučná majetková práva na Hru patří Forbes Consult Limited (dále jen - „Majitel výlučných majetkových práv“). Majitelem výlučných majetkových práv bylo předáno právo Majiteli práv na využití Hry na území určitých zemí (dále jen – „Území“) podle norem platného zákonodárství Území.
Uživatel nemá právo používat žádné složky Hry mimo Hru a herní proces bez písemné shody Majitele výlučných majetkových práv.
1.4. Uživatel rozumí, souhlasí se s podmínkami a přijímá je, že všechna práva na použití Hry, včetně jakýchkoliv složek Hry, včetně, ale nikoli pouze, herních postav, herních předmětů a příslušenství, herních platebních prostředků, vnitroherních hodnot, grafických znázornění, fotografií, animace, video znázornění, videoklipů, nahrávek, zvukových efektů, hudby, textového naplnění Hry a jiných složek Hry, patří Majiteli výlučných majetkových práv, pokud jiné není přímo uvedeno ve Smlouvě nebo ve Hře.
Uživatel rozumí, přijímá to a souhlasí se s tím, že kterýkoliv prvek hry, jmenovitě jakékoliv herní postavy, je složkou Hry s určitým souborem funkcí a možností ve Hře a nehledě na to, že během herního procesu a účastí ve hře Uživateli se dovoluje řízení takové herní postavy, včetně rozvoje takových postav během Hry a herního procesu, takové řízení a rozvoj postavy ve Hře v žádném případě nelze hodnotit jako předávání a/nebo přenechání práva na vlastnění vůči této herní postavě Uživatelovi Majitelem výlučných majetkových práv. Stejně tak, nelze hodnotit takové řízení a rozvoj postavy ve Hře jako autorství Uživatele vůči herní postavě a/nebo spoluautorství Uživatele a Majitele výlučných majetkových práv vůči herní postavě.
Uživatel zaručuje, že má veškeré pravomoci uzavíraní této Smlouvy. V případě, když Uživatel nedosáhl plnoletí, zaručuje že samostatně dostal nutné povolení v požadované podle zákona formě od svých rodičů nebo jiných zákonných zástupců.
Uživatel zaručuje, že informace o minimálních požadavcích k softwaru a hardwaru, nutných Uživateli pro použití hry bylo Uživateli předem poskytnuto. Uživatel potvrzuje svou informovanost o takových požadavcích a o přítomnosti nutného pro použití Hry softwaru a hardwaru.
1.5. Termíny, určené touto Smlouvou:
Hra – interaktivní počítačová online hra, která je programem pro osobní počítač. Hra je rozmístěna na Zdrojích Majitele práv, jež zahrnují servery. Správa a služba Hry, a také poskytování přístupu Uživatelům ke Hře se uskutečňuje Majitelem práv nebo jinými osobami dle písemné shody s Majitelem práv.
Účast Uživatelů ve Hře se prochází v interaktivním (online) režimu cestou připojení Uživatele přes celosvětovou síť Internet ke Zdrojům Majitele práv a prostřednictvím instalace Klientské části Hry na osobní počítač Uživatele nebo bez takové instalace.
Uživatel Hry – fyzická osoba, jež se účastní Hry a je konečným příjemcem Služeb, Doplňkových služeb.
Služby - poskytování Majitelem práv Uživateli přístupu k účasti ve Hře, použití její možností a služeb na podmínkách, stanovených touto Smlouvou, zajištění herního procesu. Majitel práv poskytuje Uživateli Služby jenom během doby účasti Uživatele ve Hře.
Doplňkové služby - poskytování Uživateli doplňkových, speciálních možností Hry za platbu na podmínkách, stanovených touto Smlouvou. Doplňkové služby nejsou nutnou podmínkou účasti Uživatele ve Hře a jsou poskytovány Uživateli pro obdržení doplňkových možností ve Hře, jež jsou mimo obyčejné Služby. Doplňkové služby se poskytují na žádost a dle přání Uživatele. Doplňkové služby se skládají z herního platebního prostředku, jenž se získává Uživatelem (ve Hře a/nebo na Zdrojích Majitele práv) a herních hodnot, které mohou být poskytnuté Uživateli jenom během účasti Uživatele ve Hře.
Služby Uživatelů jsou to propagační služby, které Uživatelé mohou poskytovat Majitelovi práv. Při poskytnutí takových propagačních služeb Uživatel má právo rozmísťоvat propagační materiály, které obsahují informaci o Hře, na vlastních webových stránkách, na webových stránkáh třetích osob, musejí se však při tom dodržovat požadávků činného zakonodárství Ukrajiny, země registrace Majitele práv a zakonodárství země rozmístění takových propagačních materiálů. Za poskytnutí Uživetelem propagačních služeb Majitel práv má právo vyplácet odměnu, na podmínkách, uvedených v bodu 2.3. Uživatelské smlouvy. Uživatel poskytuje propagační služby Majitelovi práv pouze po schváleí takové nabídky majitelem práv.
Uživatel může mít ve hře na každém zvláštním Zdroji (serveru) pouze jeden aktivní účet (evidenční záznam).
Majitel práv nehradí výdaje, spojené s úhradou Uživatelem Doplňkových služeb, a ne hradí Uživateli takové výdaje.
Během doby provedení betatestu (testové exploatace Hry) Doplňkové služby mohou se Uživatelům neposkytovat. Majitel práv samostatně rozhoduje, od jakého okamžiku bude poskytovat Uživatelům Doplňkové služby, o tom informuje Uživatele uveřejněním informace na Webové stránce Hry.
Klientská část Hry – software, nutný v řadě případů pro účast Uživatele ve Hře, je poskytován Majitelem práv. Klientská část Hry se instaluje na osobní počítač Uživatelem samostatně. Klientská část Hry je program pro osobní počítač, výlučná nebo nevýlužná majetková práva patří Majiteli práv.
Pravidla Hry – Příloha Uživatelské smlouvy, jež stanoví pravidla účasti a chování Uživatele ve Hře, omezení jednání Uživatele ve Hře. Dodržení Pravidel Hry je nutnou podmínkou pro účast Uživatele ve Hře, a taky pro obdržení Uživatelem Služeb a Doplňkových služeb. Majitel práv si vyhrazuje právo na změnu Pravidel Hry kdykoliv a nemusí Uživatele předem informovat. O takových změnách Majitel práv informuje Uživatele pomocí publikování informace na Webové stránce Hry. Pokračování účasti ve Hře Uživatelem po změně Pravidel považuje se že jeho souhlas s takovými změnami.
Licenční Smlouva – Příloha k Uživatelské smlouvě (v případě, že Uživateli byl poskytnut software, nutný pro účast Uživatele ve Hře), jež stanoví podmínky a řád používání Uživatelem Klientské části Hry. Dodržování podmínek Licenční Smlouvy je nutnou podmínkou pro účast Uživatele ve Hře, a taky pro obdržení Služeb Uživatelem a Doplňkových služeb.
2. Předmět Smlouvy
2.1. Majitel práv nabízí neomezenému množství osob (s výjimkou osob, uvedených v čl.2.2.Uživatelské smlouvy) přístup ke Hře, Službám Majitele práv ve Hře a také Doplňkovým službám na podmínkách této Smlouvy. Fyzická osoba, která chce získat přístup ke Hře, od okamžíku akceptu (přijetí) této Smlouvy je Uživatelem Hry, má práva, plní závazky, stanovené touto Smlouvou.
2.2. V souvislosti s omezením, stanoveném v čl. 2.6.6.1. Uživatelské smlouvy, Uživatelům, kteří se nacházejí na území zemí SNS (podle údajů IP-adresy technického prostředku, které bylo použito Uživatelem k přístupu do Hry, včetně počítače), je zakázáno se účastnit Hry na jakýchkoliv Zdrojích, za výjimkou mlgame.ru a jakýchkoliv sociálních sití. Seznam zemí SNS: Ázerbajdžán Arménie Bělorusko Kazachstán Kirgizie Moldavsko Rusko Tádžikistán Turkménie Uzbekistán Ukrajina V případě, pokud se Uživatel nachází na území jakékoliv země, z uvedených výše (k identifikaci území přístupu Uživetele k online hře ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED bude používat jeden ze způsobů stanovení území Uživatele = stanovení IP-adresy technického prostředku Uživatele, který Uživatel používal k přihlášení do online hry) a účastni se Hry na jakýchklolv Zdrojích, za výjimkou mlgame.ru a jakýchkoliv sociálních sití, Majitel práv má právo kdykoliv bez výplaty takovému Uživateli jakýchkoliv úhrad/pokut, zastavit poskytnutí služeb takovému Uživateli (jako Dodatečných služeb, tak i služeb spojených s přístupem do Hry) za výjimkou zajištění přístupu do Hry na Zdroji mlgame.ru a v jakýchkoliv sociálních sitích. Při tom zastavení poskytování služeb přístupu takového Uživatele ke Hře na jakýchkoliv Zdrojích za výjimkou mlgame.ru se prochází prostřednictvm přeposlání takového Uživatele do Zdroje mlgame.ru.
Fyzická osoba, jež chce získat přístup ke Hře od okamžiku akceptu (přijetí) této Smlouvy se stává Uživatelem Hry, má práva, plní povinnosti, stanovené touto Smlouvou.
2.2. Povinnosti Majitele práv
2.2.1. Na podmínkách, stanovených v této Smlouvě, poskytnout Uživateli možnost se účastnit Hry, zajistit herní proces, dostávat Služby Majitele práv, včetně Doplňkových služeb Majitele práv.
2.2.2. Poskytnout Uživateli možnost komunikačních služeb ve Hře, tj. možnost používáni chatů Hry, pokud takové existují ve Hře.
2.2.3. Informovat Uživatele ve formě uveřejnění informace na Webové stránce Hry o změnách podmínek této Smlouvy.
2.2.4. Poskytnout Uživateli možnost obdržení (stahování) Klientské části Hry prostřednictvím Internetu z Webové stránky Hry nebo Webových stránek Partnerů a taky prostřednictvím jiných nosičů v případě, že Klientská část je zapotřebí pro herní proces této Hry.
2.3. Práva Majitele práv
2.3.1. Kdykoliv, včetně doby provedení betatestu (testové exploatace Hry, fórů Hry) jednostranně v jakýkoli pohodlný pro Majitele práv čas omezit, rozšířit, změnit nebo pozastavit poskytování Služeb, Doplňkových služeb bez informování Uživatele předem.
2.3.2. Řídit hru a herní procesy, měnit je podle vlastního rozhodnutí. Kdykoli přerušovat nebo měnit průběh herního procesu a podmínky Hry bez informování Uživatele předem.
2.3.3. Kdykoli měnit, odstraňovat jakoukoliv informaci, rozmístěnou Uživatelem na Zdrojích Majitele práv, včetně vyjadřování, inzerátů Uživatele.
2.3.4. Kdykoliv přerušit, omezit a/nebo zastavit poskytování Služeb, Doplňkových služeb Uživateli na podmínkách této Smlouvy, včetně při nedodržování Uživatelem podmínek této Smlouvy a/nebo když Majitel práv má důvody pro podezření nesprávného využití Uživatelem údajů. Majitel práv má taky právo upozornit Uživatele na jeho narušení podmínek Smlouvy, uveřejňovat pokárání Uživatele s uvedením jména Uživatele na Zdrojích Majitele práv, včetně této Hry, a/nebo dočasně anebo navždy zablokovat přístup Uživatele ke Hře, nebo zrušit (anulovat) Smlouvu. Oznámení o zrušení Smlouvy se zasílá na elektronickou poštu Uživatele z adresy Majitele práv support_cz@elyland.net na adresu Uživatele, uvedenou v Uživatelském účtu.
Jestli Uživatel je neaktivní během dlouhé doby, Majitel práv může odstranit evidenční seznám Uživatele.
2.3.5. Pro sběr statistických údajů a identifikaci Uživatelů Hry kontrolovat, sbírat a uchovávat informaci, včetně informace o IP adresách přístupu Uživatele ke Hře.
2.3.6. Samostatně nebo prostřednictvím třetích osob rozesílat Uživatelům zprávy informačního nebo technického charakteru, včetně spojených se Hrou (dále jen – „Zprávy“). Uživatel souhlasí dostávat takové Zprávy, souhlasí s tím, že takové Zprávy nejsou spam.
Uživatel souhlasí s podmínkami této Smlouvy a tímto akceptuje zasílání Zpráv, jež takovým způsobem se považují za předem objednány Uživatelem.
Uživatel je oprávněn přerušit zasílání takových Zpráv podle řádu, stanoveného v čl. 2.5.1. Smlouvy.
2.3.7. Během herního procesu napomínat Uživateli, varovat, informovat, upozorňovat na nedodržení Uživatelem Pravidel Hry nebo jiných podmínek této Smlouvy. Pokyny Majitele práv jsou povinné ke splnění Uživatelem.
2.3.8. Kdykoliv měnit, doplňovat, modifikovat Hru, jakoukoliv její část, včetně Klientské části Hry, bez jakéhokoliv předem informování Uživatele. Takovým způsobem, Uživatel má možnost účastnit se jenom ve Hře v její nynější verzi.
2.3.9. Činit stanovené zákonodárstvím republiky Cyprus a/nebo mezinárodním právem způsoby záštity vlastních práv pokud jde o Hře.
2.3.10. V případě pozastavení, omezení, přerušení poskytování Doplňkových služeb a/nebo Služeb Uživateli po odstranění přičin takového posastavení obnovit Služby poskytováné Uživateli a/nebo Doplňkové služby na podmínkách předčasného odblokování herního učtu Uživatele.
2.3.11. V případě kvalitního poskytnutí propagačních služeb Majitelovi práv, dohodnutých předem s posledním, Majitel práv může vyplácet Uživatelovi odměnu - platbu za propagační služby. Toto vyplacení se uskutečňuje pomocí elektronických převodu přes servisy dle výběru majitele práv, např. takových, jako PAYPAL (paypal.com), Moneybookers nebo jiných podobných s vzhledem k tomu: 2.3.11.1. S otázkamy pravidel a řádu použití platebních systémů převodu odměny Myjitelem práv, Uživatel se má obracet k právnickým osobam - majitelům takových platebních systémů. Majitel práv neposkytuje vasvětlení Uživatelovi otázek, spojených s pravidly a řádem použití takových platebních systémů, a také ne provádí žádných úhrad peněžních prostředků po provedení výplaty odměny dle údajů, uvedeným Uživatelem, včetně pokud Uživatel narušil pravidla, stanovené platebními systémy, v důsledku čeho prostředky nebyly připsány takovému Uživatelovi nabo byly uvedeny nesprávné údaje pro převedení odměny. 2.3.11.2. Výplata odměny se neuskutečňuje na účty Uřivatelů platebních systémů PAYPAL (paypal.com) a Moneybookers, kteří jsou na území zemí SNS (k identifikaci území přístupu Uživetele k online hře ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED bude používat jeden ze způsobů stanovení území Uživatele = stanovení IP-adresy technického prostředku Uživatele, který Uživatel používal k přihlášení do online hry): Ázerbajdžán Arménie Bělorusko Kazachstán Kirgizie Moldavsko Rusko Tádžikistán Turkménie Uzbekistán Ukrajina 2.3.11.3. Při převedení odměny za propagační služby provize za převedení výplaty se hradí Uživatelem v rozměru a řádě, stanoveným pravidly příslušných systémů . 2.3.11.4. Při převedení odměny Uživatelovi dle Zákona výdělková daň Republika Kypr- Income Tax Law, 2002, No.118 I)/2002 Majitel práv není daňovým agentem vco se týká osob, kterým se platí výplata dle podmínek Uživatelské smlouvy. Patřičně majitel práv není nucen provádět udržení výdělková daňě z fyzických osob. Majitel práv uvědomuje Uživatele o jeho povinnosti samostatně dle norem výše uvedeného zákona zdaňóvat své příjmy.
2.3.12. Za účelem optimalizace Zásob Majitele práv, poslední má právo kdykoli dočasně nebo trvale provádět sjednocení určitých jazykových zón. Uživatelé o tom budou informováni prostřednictvím umístění informace ve Hře. Při takovém sjednocení jazykových zón svátky, čas Zdroje (serveru), platební systémy, obrázky poradců apod. zůstávají v souladu s jazykovou zónou kde se objeví Uživatel-přesídlenec po sjednocení jazykových zón. V okamžiku samého sjednocení se vytváří login Uživatele-přesídlence na nové zóně, pokud takový login je volný. Pokud je už obsazený, zkrátí se do 9 symbolů a pak na konci bude přidáno _”název zóny” (například, username_cz).
2.4. Omezení odpovědnosti Majitele práv
2.4.1. Uživatel používá Zdroje Majitele práv, Hru včetně Klientské části Hry na vlastní nebezpečí. Uživatel sám odpovídá za slučitelnost a správnost softwaru a hardwaru osobního počítače.
2.4.2. Majitel práv nenese odpovědnost za možné protizákonné činy Uživatele.
2.4.3. Majitel práv nenese odpovědnost za vyslovování Uživatele, udělaná nebo publikována na Zdrojích Majitele práv. Majitel práv nenese odpovědnost za chování Uživatele na Zdrojích Majitele práv, včetně chování, povahy a ideologie herních postav, řízených Uživatelem, počínání herních postav ve Hře, neuctivého chovaní k jiným Uživatelům Hry a ke řízeným nimi herním postavám.
2.4.4. Majitel práv nenese odpovědnost za ztrátu Uživatelem možnosti přístupu ke svému hernímu účtu – evidenčnímu záznamu Uživatele ve Hře (ztrátu uživatelského jména, hesla, jiné informace, nutné pro účast Uživatele ve Hře).
2.4.5. Majitel práv nenese odpovědnost za neúplné, nepřesné, nesprávné uvedení Uživatelem svých údajů při vytvoření evidenčního záznamu Uživatele na webové stránce Majitele práv.
2.4.6. Majitel práv nenese odpovědnost za ztrátu Uživatelem herních hodnot, získaných v důsledku poskytnutí služeb Majitelem práv, Doplňkových služeb.
2.4.7. Majitel práv nenese odpovědnost za přítomnost u Uživatele přístupu na Internet, za kvalitu služeb poskytovatelů internetového připojení, s kterými Uživatel má dohody o poskytovaní služeb internetového připojení.
2.4.8. Majitel práv nenese odpovědnost za vznik následné nebo kompenzační škody pro Uživatele nebo jiných třetích osob, v důsledku:
využití nebo nemožnosti využití Zdrojů Majitele práv;
nepovoleného přístupu jakýchkoliv třetích osob k osobní informaci Uživatele, včetně evidenčního záznamu Uživatele, osobního účtu Uživatele ve Hře;
sdělení nebo chování jakékoliv třetí osoby na Zdrojích Majitele práv.
2.4.9. Majitel práv nezaručuje:
že Hra bude uspokojovat nároky Uživatele;
že herní proces na Zdrojích Majitele práv, a také Služby i Doplňkové služby budou poskytovány nepřetržitě, rychle, spolehlivě a bez chyb;
že výsledky, kterých lze dosáhnout pomocí servisů Hry, Služeb, Doplňkových služeb, budou bezchybné;
že kvalita herního procesu, jakékoliv Služby, Doplňkové služby, informace, získaných pomocí použití servisu Hry, poskytovaného na Zdrojích Majitele práv, bude odpovídat očekáváním Uživatele.
2.4.10. Majitel práv není povinen poskytovat Uživateli jakékoliv důkazy, jež nasvědčují porušení Uživatelem podmínek Smlouvy, v jehož důsledku Uživateli bylo zamítnuto poskytování Služeb, Doplňkových služeb nebo byl zkrácen a/nebo omezen objem takových služeb pro Uživatele.
2.4.11. Za jakýchkoliv jiných okolností odpovědnost Majitele práv je omezena rozměrem finančních prostředků, hrazených Uživatelem za Doplňkové služby Majitele práv.
2.5. Práva a Povinnosti Uživatele
2.5.1. V souladu s podmínkami této Smlouvy Uživatel má právo:
mít přístup k Zdrojům Majitele práv, včetně Hry a Webové stránky Hry;
v případě potřeby pro použití Hry dostávat (stahovat) Klientskou část Hry ze Zdrojů Majitele práv nebo jiných povolených touto Smlouvou zdrojů zdarma;
zdarma, s výjimkou účasti ve Hře na Zdrojích, kde je stanovena úhrada poplatků a poskytnutí Doplňkových služeb, účastnit se herního procesu; informace o Zdrojích, kde jsou stanovené poplatky při účasti ve Hře jsou uveřejněny na Webové stránce Majitele práv;
za poplatek získávat Doplňkové služby ve vztahu ke Hře, podle podmínek, stanovených touto Smlouvou;
rozmísťovat informaci, předávat ji jiným Uživatelům Hry na Webové stránce Hry pomocí fórů a vnitroherní pošty;
účastnit se soutěží, kvízů, akcí, pořádaných Majitelem práv a spojených s Hrou ve formě, stanovené podmínkami takových soutěží, kvízů, akcí;
obracet se k Majiteli práv s dotazy, spojenými se uzavřením a dodržováním této Smlouvy.
Chcete-li pozastavit zasílaní Zpráv, postupujte podle následujících kroků: jít na odkaz, uvedený v každé takové Zprávě a vybrat opci odmítnout zasílání Zpráv.
2.5.2. Uživatel je povinen:
ve Hře, ve středisku podpory Uživatelů, v rubrice novinek Webové stránky Hry na fórech, v chatech a těch rubrikách Webové stránky Hry, kde Uživatel může zanechávat textové zprávy, používat příslušný jazyk Webové stránky (jazyk příslušné jazykové zóny).
splňovat podmínky této Smlouvy, včetně Pravidel Hry, Licenční smlouvy, bez jakýchkoliv omezení;
v okamžik registrace ve Hře na Zdrojích majitele práv uvádět spolehlivou informaci;
poskytovat Majiteli práv informaci o všech budoucích změnách jeho registračních údajů, včetně, ale nikoli pouze, změně emailu;
nenarušovat práva duševního vlastnictví Majitele práv vzhledem ke Hře a/nebo jakýchkoliv částí Hry a/nebo Zdrojů Majitele práv;
samostatně podnikat vhodné opatření, jež zaručují bezpečnost jeho evidenčních záznamů ve Hře, hesel, jež zabraňují nepovolené použití třetími osobami těchto evidenčních záznamů a zápisy; v případě existence u Uživatele základů myslet, že třetí osoby dostali tuto informaci nebo mohou dostat, musí okamžitě informovat Majitele práv a změnit svoje údaje nebo poprosit o tom Majitele práv;
splňovat pokyny Majitele práv jmenovitě, pokud takové pokyny byly udělány Majitelem práv nebo skupině Uživatelů ve Hře, ve středisku podpory Uživatelů, v rubrice s novinkami Webové stránky Hry, na fóru Majitele práv a v těch rubrikách Webové stránky Hry, kde Uživatel muže zanechávat textové zápisy a/nebo přikládat grafické, audio a videomateriály. V případě, pokud Uživatel neplní takové pokyny Majitele práv, poslední je oprávněn pozastavit, omezit poskytování Služeb a/nebo Doplňkových služeb takovému Uživateli;
na žádost Majitele práv sdělit svoje osobní údaje, včetně příjmení, jména, kontaktních údajů;
na dotaz Majitele práv potvrdit přesnost údajů Uživatele, včetně osobních;
zaručovat existenci všech nutných pravomocí pro uzavření této Smlouvy. V případě nedosažení Uživatelem věku plnoletí, je povinen samostatně získat nutné povolení v stanovené zákonem formě od svých rodičů nebo zákonných zástupců.
Jiná práva Majitele práv a povinnosti Uživatele jsou stanovené v Pravidlech Hry, Licenční smlouvě a také ve článku 2.6 «Doplňkové Placené Služby» této Smlouvy.
2.6. Doplňkové služby.
2.6.1. Podle přání Uživatele Majitel práv poskytuje Uživateli Doplňkové služby, jež zajišťují Uživateli možnost použití doplňkových, rozšířených, speciálních možností Hry.
2.6.2. Za okamžik poskytnutí Majitelem práv Doplňkové služby se považuje okamžik úhrady Uživatelem získání Doplňkové služby pomocí herního platebního prostředku, stanoveného na Webové stránce Majitele práv. Finanční prostředky, zaplacené Uživatelem za poskytnutou Doplňkovou službu nepodléhají vrácení Uživateli od Majitele práv.
2.6.3. Když Uživatel rozhodl využit Doplňkové služby, v informačním souboru Uživatele musí uvést své příjmení, jméno, rok narození a jinou informaci, jež povolí Majiteli práv v případě nutnosti identifikovat konkretní fyzickou osobu s tímto evidenčním záznamem Uživatele ve Hře. Uživatel samostatně nese odpovědnost za platnost, úplnost, hodnověrnost a správnost uvedení svých osobních údajů.
2.6.4. Seznam a cena Doplňkových služeb jsou uveřejněny na Webové stránce Hry výhradně Majitelem práv.
Způsoby a podmínky nabytí herního platebního prostředku také uveřejňuje výhradně Majitel práv na Webové stránce Majitele práv.
2.6.5.Za okamžik uhrazení Doplňkové služby se považuje zapsání peněžních prostředků na běžní účet Majitele práv. Po příjmu peněžních prostředků od Uživatele na běžní účet Majitele práv peněžní prostředky se konvertují do herního platebního prostředku. Konvertace probíhá podle kurzu a vzorce, stanovených Majitelem práv a uveřejněných na Webové stránce Majitele práv. Získaný herní platební prostředek Majitelem práv se zapisuje na osobní účet Uživatele, jenž se otevírá a umisťuje na Webové stránce Majitele práv.
2.6.6. Při uskutečnění uhrazení herního platebního prostředku se Uživatel zavazuje řídit platebními instrukcemi podle pořádku a způsobů placení, včetně i pravidel uvedení zprávy a čísla krátkých textových zpráv (SMS), včetně pořádku uvedení velkých a malých písmen, cifer a jazyka uvedení. Zapsání herního platebního prostředku na osobní účet Uživatele se zaručuje při splnění přikládaných instrukcí a podmínek úhrady. Majitel práv nenese odpovědnost za správnost splnění Uživatelem podmínek uskutečnění úhrady Doplňkových služeb, jako takovou, jež je mimo kontroly Majitele práv.
Jakékoliv změny ve Smlouvě, uskutečněny Majitelem práv jednostranně, vstoupí v platnost v příští den ode dne uveřejnění takových změn Majitelem práv ve Hře a/nebo na Webové stránce Majitele práv.
2.6.6.1. Majitel práv nenese odpovědnost za správnost použití Uživatelem platebních systémů, jako takové, jež je mimo kontrolu Majitele práv.
S otázkami pravidel a pořádku použití platebních systémů pro uskutečnění úhrady herního platebního prostředku Uživatel se musí obracet na právnické osoby - poskytovatele takových platebních systémů. Majitel práv neprovádí vysvětlování Uživatelům otázek, spojených z pravidly a pořádkem použití takových platebních systémů, a také nehradí peněžní prostředky Uživateli, jenž uskutečnil operace zapsání peněžních prostředků pro úhradu herního platebního prostředku pomocí platebních systémů, pokud takové úhrady byly uskutečněny s narušením pravidel, stanovených platebními systémy, v důsledku toho se peněžní prostředky nezapsaly Majiteli práv.
2.6.7. V případě technické chyby, nebo výpadku Hry, nebo uvědomělých činů Uživatele dostal Doplňkové služby bez úhrady a/nebo neúplné úhrady, a/nebo bez převodu herního platebního prostředku z osobního účtu Uživatele, jako úhradu za takové Doplňkové služby, Majitel práv má právo srazit cenu Doplňkových služeb získaných v důsledku takových okolností z jakýchkoliv dalších peněžních příjmů Uživatele, nehledě na to, pro jaké cíle tyto peníze byly určeny.
2.6.8. Uživatel je povinen chránit dokumenty, jež prokazují úhradu ním Doplňkových služeb za celou dobu účasti Uživatele ve Hře, a v případě dotazu Majitele práv na takové dokumenty, poskytnout je poslednímu.
2.6.9. Uživatel je povinen samostatně sledovat stav svého osobního účtu.
2.6.10. Doplňkové Placené Služby se poskytují výhradně Majitelem práv nebo jinými osobami dle jeho rozkazu. V případě vzniku sporných, nejasných situací, nebo v případě směrování Uživateli jakýchkoliv nabídek od libovolných třetích osob, spojených s úhradou Služeb, nebo Doplňkových služeb ve Hře, nebo rozmístění takových inzerátů a nabídek na Internetu s výjimkou nabídek, udělaných z písemného povolení Majitele práv (dále jen – Nabídky), Uživatel je povinen okamžitě o tom informovat Majitele práv. V případě, pokud Uživatel, s porušením tohoto nařízení, uskutečnil úhradu podle zmíněné Nabídky s použitím údajů, uvedených v takové nabídce (včetně rekvizit a/nebo kódů), reklamace Uživatele o nezapsaní herního platebního prostředku do osobního účtu Uživatele Majitel práv nepřijímá a nehradí.
2.6.11. V případě, pokud Majitel práv stanoví, že Uživatel získává Služby nebo Doplňkové služby uvnitř Hry od jiných třetích osob (fyzických a/nebo právnických), jež působí bez dohody s Majitelem práv, poslední je oprávněn pozastavit, omezit, přerušit poskytování Služeb, Doplňkových služeb Uživateli.
2.6.12. Uživatel zaručuje Majiteli práv, že má právo používat svolené jím prostředky pro úhradu Doplňkových služeb, bez narušení zákonodárství republiky Kypr a/nebo zákonodárství jiné země, občanem které je Uživatel. Majitel práv nenese odpovědnost za možnou škodu třetím osobám a/nebo jiným Uživatelům Hry, způsobenou používáním Uživatelem prostředků úhrady, které mu nenaleží.
2.6.13. Majitel práv nechává za sebou právo jednostranně pozastavit nebo přerušit poskytování Služeb, Doplňkových služeb Uživateli a/nebo omezit jiné možnosti Uživatele ve Hře v případě, pokud existuje podezření páchaní Uživatelem protizákonných nebo podvodných činů, až do zjištění okolností, a/nebo Majitel práv zjistí, že úhradová činnost Doplňkových služeb Uživatele a/nebo jiné činnosti z herním platebním prostředkem je podvodným jednáním (včetně fraudu, podvodů spojených s platebními karty) dále jen «Podvodné jednání».

2.6.14. V případě, když Majitel práv má důvody předpokládat, že Uživatel koná protizákonné činy nebo podvodné činy, spojené z úhradou Doplňkových služeb ve Hře a/nebo jiné činnosti z herním platebním prostředkem, Majitel práv má právo poslat tuto informaci do justičních orgánů pro vyšetřování.
2.6.15. Při úhradě herního platebního prostředku pomocí bankovních karet, Uživatel je povinen dodržovat požadavků zákonodárství Kypru a/nebo zákonodárství jiné země, jejíž občanem je Uživatel.
2.6.16. Uživatel se souhlasí, uvědomuje a přijímá to, že tato Hra není hazardní hra, hra o peníze, soutěž, sázka a že nakup Doplňkových služeb je jeho vůle a přání a není nutnou nebo povinnou podmínkou pro účast ve Hře a herním procesu.
2.7. Závěrečná ustanovení
2.7.1. V případě, pokud podle zákonů jeho státu Uživateli je zakázáno dostávat herní služby v režimu online hry nebo existují jiná zákonodární omezení, včetně věkových omezení přístupu do takových služeb, Uživatel nemůže používat Hru nebo jednotlivé Služby ve Hře. V takovém případě Uživatel samostatně nese odpovědnost za použití Hry na území svého státu podle místních zákonů.
2.7.2. Tato Smlouva může být změněna Majitelem práv bez jakéhokoliv předběžného oznámení. Jakékoliv změny ve Smlouvě, udělané Majitelem práv jednostranně, nabývají účinnosti v příští den po uveřejnění takových změn Majitelem práv ve Hře a/nebo na Webové stránce Majitele práv.
Uživatel je povinen samostatně kontrolovat Smlouvu ve věci změn. Neznalost Smlouvy Uživatelem a/nebo změněné redakce Smlouvy nemůže sloužit základem pro nesplnění Uživatelem svých povinností a nedodržení Uživatelem omezení stanovených Smlouvou.
2.7.3. Neplatnost jednoho nebo několika ustanovení Smlouvy, jež byla uznaná předepsaným způsobem a podle rozhodnutí soudu nabyla účinnosti neznamená pro Strany neplatnost smlouvy vcelku. V případě uznání jednoho nebo několika ustanovení Smlouvy předepsaným způsobem neplatným, Strany se zavazují plnit dány si podle Smlouvy závazky maximálně blízko předpokládaných Stranami při uzavření a/nebo dohodnuté změně Smlouvy.
2.7.4. Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s tím, že Majitel práv může a má právo požádat, sbírat a uchovávat osobní údaje Uživatele včetně, ale nikoli pouze, informace o jménu, kontaktních telefonních čísel nebo adres emailu nebo jiných prostředků elektronické komunikace, a také v případech, pokud Uživatel používá Doplňkové služby, - platebních údajů Uživatele, včetně údajů o kreditních nebo debetních kartách a jiných platebních prostředků.
Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s tím, že informace jako IP adresa, typ browseru, doba přístupu, a také jiná informace, jež identifikuje Uživatele bude automaticky posílána Majiteli práv počítačem Uživatele a bude uschovávána na serveru Majitele práv.
2.7.5. Tím, že Uživatel akceptuje podmínky této Smlouvy, potvrzuje svou právní způsobilost a schopnost provozu a má právo uzavírat tuto Smlouvu. Uživatel zaručuje že zařízení, které využívá je dostatečným a fungujícím pro použití Hry.
2.7.6. Pokud jde o formu uzavření této smlouvy se používají zákonodárství státu Majitele výlučných majetkových práv, jež upravují řád a podmínky uzavření veřejné dohody, přílohy k dohodě. Uživatel nemůže narušovat zákony země, jejíž občanem je. Uživatel samostatně nese odpovědnost za nedodržení takových norem.
2.7.7. Dohodnutí otázek a podmínek, které nejsou určené touto Smlouvou je řízeno podle činného zákonodárství země Majitele výlučných majetkových práv.
2.7.8. Během dvou týdnů od okamžiku přijetí podmínek Smlouvy Uživatel může v písemné formě (například, fax, email) bez určení příčin zrušit tuto Smlouvu.
Oznámení o zrušení Smlouvy posílat:
E-Mail: support_cz@elyland.net
Adresa majitele práv: 21, Suite 10, Pandoras, Hadjimatheou Yiannouri Court, 6042, Larnaka, Cyprus
Při zrušení v řádku předmětu zprávy je nutné naznačit jméno Uživatele a jméno evidenčního záznamu.
2.7.9. Všechny spory stran ohledně této Smlouvy jsou rozřešeny cestou písemného styku a vyjednávání s použitím předsoudního (reklamačního) řádu, a v případě nemožnosti dosáhnout dohody mezi stranami cestou vyjednávání - posouzení sporu může být posláno do obecného soudu jakoukoliv podílející se stranou podle místa pobytu Majitele práv.

Příloha Pravidla hry k Uživatelské Smlouvě mezi Majitelem práv a Uživatelem
Tento dokument je Přílohou k Uživatelské Smlouvě a upravuje pravidla účasti a chování Uživatele ve Hře, omezení jednání Uživatele ve Hře, a také odpovědnost Uživatele za nedodržení takových pravidel a respektování omezení, práva Majitele práv na použití určených Uživatelskou Smlouvou opatření a podmínky použití takových opatření. Dodržení Pravidel Hry je nutnou podmínkou pro účast Uživatele ve Hře, a také pro získáváni Uživatelem Služeb a Doplňkových služeb.
Pravidla hry platí jak ve Hře, tak i na Webové stránce Hry, včetně fórů Hry.
Tato Pravidla naznačují chování Uživatelů ve Hře a na oficiální Webové stránce Hry, včetně fórů Hry. Pravidla chování jsou sestavovány proto, aby přebývání v herním světě bylo maximálně příjemným pro každého Uživatele. Nedodržení Pravidel může přivést k blokování nebo odstranění
evidenčního záznamu bez uhrazení výloh Uživateli (pokud k takovým došlo).
1. Registrace ve Hře
1. Registrace Uživatele je nutnou podmínkou účasti ve Hře, obdržení jiných Služeb, poskytovaných Majitelem práv.
2. Registrace je povolena jenom fyzickým osobám. Jenom individuální fyzické osoby se považují za autorizované uživatele (nikoliv skupiny, nebo rodiny, nebo manželé atd.). Když Uživatel je nezletilý odesíláním dotazu k registraci on/ona potvrzuje, že souhlas zákonných zástupců byl obdržen.
3. Při registraci Uživatel musí poskytnout Jméno Uživatele ve Hře a zaregistrovanou elektronickou adresu. Herní uživatelské jméno porušovat pravidla třetích osob a musí odpovídat všeobecným morálním principům. Přitom, elektronická adresa a/nebo adresa Zdroje nemůže být jménem Uživatele ve Hře. Uživatel muže mít ve Hře na každém určitém Zdroji (serveru) pouze jeden aktivní účet (evidentní záznam).Při registraci ve Hře Uživatel musí taky používat příslušný jazyk Zdroje (jazyk odpovídající jazykové zóně).
4. Při zdařilé registraci Uživatel může vytvářet a samostatně spravovat Uživatelský účet.
5. Uživatel v žádném případě nemá právo používat údaje pro vstup jiného Uživatele, pokud pravidla Hry neposkytují speciální odchylky.
6. Uživatel může používat pouze jeden evidenční záznam ve Hře. Mnohouživatelské evidenční záznamy mohou být vyloučeny nebo zablokovány kdykoliv podle rozhodnutí Majitele práv.
2. Obecná ustanovení
1. Uživatel – Majitel evidenčního záznamu (účtu) nemá právo sdělovat heslo jiným Uživatelům Hry, za výjimkou sdělení hesla fyzické osobě, jež není Uživatelem Hry.
Odpovídající za dodržení podmínek Smlouvy a příloh k ní je Uživatel, jež sdělil heslo.
2. Maximální počet Uživatelů, již mohou hrát z jednoho počítače – 1 (jeden).
3. Přenos zásoby:
Každý evidenční záznam se musí používat jenom pro dosažení osobního úspěchu, nikoliv pro použití ho jiným Uživatelem.
Přenos zásoby mezi hráči, již společně používají počítač, mezi zástupcem a tím, koho zastupují je zakázán.
4. Pomocí různých prostředků komunikace, stanovených Hrou (včetně, ale nikoliv pouze, diskusních fórů, pošty, chatů, blogů, návštěvních knih a tak dále, a taky v komentářích) Uživatel může publikovat vlastní kontent na Webových stránkách Majitele práv. V tom ohledu Majitel poskytuje výhradně technické prostředky pro výměnu informace. Uživatel bere na sebe odpovědnost za obsah takové informace a zavazuje se úplně zabezpečit Majitele práv od žádných žalob a líčení třetích osob.
Majitel práv nenese odpovědnost za obsah informace, uvedené Uživatelem. Uživatel přiděluje Majiteli práv oprávnění používat obsah poskytnuté ním informace.
Majitel práv zdůrazňuje, že Majitel práv nemá aktivní systém kontroly odeslaného kontentu, místo toho probíhají výběrové kontroly.
Krom toho, každý uživatel má možnost informovat Majitele práv o podezření na protizákonný obsah.
6. Omezení pro Uživatele Hry:
1. Uživatel je zavázán dodržovat všech pravidel a omezení, stanovených těmito Pravidly, Licenční smlouvou, Uživatelskou smlouvou.
2. Uživatel je povinen respektovat právo jiných Uživatelů na účast ve Hře a nemůže svým jednáním vytvářet situace, ve kterých práva jiných Uživatelů ve Hře mohou být porušena a/nebo omezena.
3. Uživateli je zakázáno úmyslné provedení jakýchkoliv činu, jež komplikují nebo znemožňují přístup ke Hře pro jiné Uživatele a také úmyslné provedení jakýchkoliv činu, jež komplikují nebo znemožňují splnění Správou svých závazků, tvoření ve hře záměrných překážek nestanovených herním procesem pro jiné Uživatele.
Uživatel v žádném případě nemůže: nabourat/snažit se nabourat do programových komponentů a/nebo zachycovat údaje, jež přichází na server nebo jdou z něho, vytvářet nebo používat podvodné způsoby nabourání do programových produktů třetích osob, jež mohou změnit výsledky Hry, používat software, který zajišťuje «dobývání údajů» jiných Uživatelů nebo jinak překáží sběru informace vztahující se ke Hře. Jiná jednání se shodným účinkem jsou taky ZAKÁZÁNA. Uživatelům je zakázáno rozšiřování nebo úmyslné získávání informace, jež dovoluje získat přístup do účtů Uživatelů ve Hře nebo na Webové stránce Hry. Uživatelům je zakázáno rozšiřování odkazu na cizí zdroje, které obsahují takovou informaci a také použití informace, jež dovoluje získat přístup do účtů jiných Uživatelů ve Hře nebo na Zdroji Hry.
Uživatelům je zakázáno jakékoliv modifikovaní, změna, dekompilace, prodej, rozšiřování modifikovaných materiálů Hry vcelku nebo částečně; použití programových chyb, změna programového kódu, získání nepovoleného přístupu do serveru a databáze Hry. V jednotlivých případech Majitel práv má právo okamžitě pozastavit přístup Uživatele do Hry a obrátit se na orgány v oblasti vnitřních záležitostí pro posuzování přítomnosti nebo absence předmětu doličného v jednání narušitele stanoveného Trestním zákoníkem Ukrajiny nebo jinými analogickými zákony států – území pobytu narušitele.
4. Uživateli ve Hře je zakázáno bez speciálního osobního povolení Majitele práv účastnit se/uskutečňovat domluvené boje s jiným (jinými) Uživateli, v důsledku kterých oni mohou dostat herní převahu, včetně ve formě zásob, zkušenosti hrdiny nebo frakčního žebříčku. A také je zakázáné následující jednání s jakýmkoliv vnitroherním objektem, hodnotou, Službou, herním platebním prostředkem:
výměna jakýchkoliv vintroherních objektů, hodnot, Služeb, herních platebních prostředků na mimoherní hodnoty;
prodej Služeb mimo Hru a/nebo za mimoherní hodnoty, včetně hotovostních peněz;
nákup Služeb za mimoherní hodnoty, včetně hotovostních peněz;
rozšiřování informace o úmyslu Uživatele uskutečnit uvedená jednání, jako samým Uživatelem, tak i jakýmikoliv třetími osobami.
5. Uživateli je zakázáno vytvářet a používat ve Hře boty (herní postavy, jež jsou řízeny programem), jiné programy, jakékoliv technické a/nebo jiné prostředky pro emulace Uživatele ve Hře.
6. Uživatelům je zakázáno používat jakékoliv vnitroherní chyby a chyby jakéhokoliv doprovodného software ve Hře. Uživatel, jenž objevil takové chyby ve Hře musí informovat o tom Majitele práv.
7. Uživateli je také zakázáno publikovat nebo rozšiřovat ne Webových stránkách Majitele práv zprávy, včetně informace, včetně, ale nikoliv pouze, komunikačních prostředků, zpráv, které:
narušují práva duševní vlastnictví třetích osob;
obsahují řetězové dopisy štěstí nebo finanční schematy;
zprávy, jež napodobují zprávy Majitele práv;
obsahují osobní údaje jiných uživatelů a/nebo třetích osob;
jsou propagační, včetně uvedení ve Hře jakýchkoliv odkazů na internetové stránky, bez předběžného schválení Majitele práv.
Uživatelům je zakázáno šířit fámy, pomluvy o Majiteli práv, jiných Uživatelích, Hře celkově, informaci, která, kazí profesionální reputaci Majitele práv.
Uživatelům je zakázáno šířit spam (informační zasílání a inzeráty, jež nejsou spojeny s herním procesem), flud (mnohonásobné opakování, reprodukování , kopírováni atd. informace) v jakýchkoliv chatech Hry.
Uživatelům je zakázáno používat jakákoliv neslužná, urážlivá, provokativní nebo nepředpokládaná Hrou slova, symboly v jakékoliv formě v názvech nebo popisech postav a jiných herních objektů, používání jakýchkoliv neslušných, urážlivých, provokativních nebo neplánovaných Hrou slov symbolů v jakékoliv formě v názvech nebo popisech registrovaných ve Hře sdružení Hráčů (např., gild).
Uživatelům je zakázáno používat v herním procesu neslušné lexikum, urážky, výhrůžky násilí nebo fyzické odplaty, reklamy drog, pornografické materiály nebo cizí zdroje, jež obsahují takové materiály ve volném přístupu, propagace netolerantnosti k rasové, národní, náboženské, kulturní, ideologické, pohlavní, jazykové nebo politické příslušnosti, včetně nacismu, fašismu, fanatismu, terorismu. Všechno, což bylo zmíněno v tomto bodu je Uživateli zakázáno používat v herním procesu, dokonce když to je napsáno z vynechanými písmeny a/nebo slovy a/nebo náhradou určitých slov/písmen jakýmikoliv symboly, a/nebo transliterací, včetně latinské abecedy.
8. Uživatelům je zakázáno publikovat nebo přidávat soubor, obsahující viry, trojany, červi, časové bomby, cancelboty, poškozené soubory nebo údaje nebo jiný podobný software, jež může poškodit Hře nebo narušit provoz cizích počítačů.
9. Uživatelům je zakázáno vytvářet jména postav, jména sdružení Hráčů a jiná vyznamenání, ukazující na příslušnost Majiteli práv nebo jeho partnerům.
10. Uživatel nesmí narušovat místní zákony země, jejíž občanem je. Uživatel samostatně nese odpovědnost za své nedodržení takových norem.
4. Závěrečná ustanovení:
1. Majitel práv samostatně rozhoduje, co se považuje za narušení těchto Pravidel Hry.
2. V případě narušení Pravidel Hry Uživatelem Majitel práv je oprávněn používat následující potrestání:
omezit použití Uživatelem vnitroherní pošty;
nuceně přejmenovat postavu, sdružení hráčů, vnitroherní objekty;
odebrat předměty, vnitroherní valutu, jiné vnitroherní hodnoty;
omezit pozastavit nebo úplně zastavit přístup k evidenčnímu záznamu;
odstranit postavy nebo evidenční záznamy (evidenční záznam).
zrušit Smlouvu
3. V případě přiznání viny a souhlasu Uživatele na další důkladné dodržení těchto Pravidel Majitel práv je oprávněn uložit pokutu za předčasné odblokování evidenčního záznamu, přitom Majitel práv je oprávněn odmítnout předčasné odblokování bez vysvětlení příčin.
ZAČÁTEK HRY ZNAMENÁ ABSOLUTNÍ SOUHLAS UŽIVATELE S PODMÍNKAMI SMLOUVY A JE POTVRZENÍM ZÁRUK ZE STRANY UŽIVATELE VŮČÍ USTANOVENÍM TÉTO SMLOUVY.